Recron voorwaarden - seizoenplaatsen

Goede voorwaarden betekenen duidelijke afspraken tussen u, uw gezinsleden en de recreatieondernemer op wiens bedrijf u te gast bent. 
Lees de voorwaarden daarom zorgvuldig! 

'Let op bij wie u uw tent opslaat'
Heerlijk uitrusten en ontspannen op een recreatiebedrijf. Even weg van de drukte en de stress. Daarvoor komt u immers naar het bedrijf van uw keuze. Toch is het wel belangrijk om vooraf te bekijken bij welk recreatiebedrijf u 'uw tent opslaat'. 
Bij uitrusten en ontspannen denkt u natuurlijk niet direct aan de onvermijdelijke spelregels, maar soms kan het voor u en de ondernemer belangrijk zijn te weten wat wel en niet mag. Overigens kunt u met al uw vragen altijd terecht bij de recreatieondernemer, die u graag te woord zal staan. Het is altijd beter vooraf te overleggen dan achteraf te moeten corrigeren. 

RECRON 
Het recreatiebedrijf waar u wilt reserveren, is aangesloten bij RECRON. Dit is een belangenorganisatie van en voor recreatieondernemers. Van de aangesloten recreatieondernemers mag u kwaliteit in product en dienstverlening verwachten, maar ook betrouwbaarheid en veiligheid. U kunt daarop een beroep doen. RECRON heeft namens de aangesloten ondernemers, samen met de ANWB en de Consumentenbond, die daarbij uw belangen hebben behartigd, spelregels opgesteld: de RECRON-voorwaarden. Afgesproken is dat alle ondernemers zich aan deze regels houden. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen tussen u en de recreatieondernemer waar u samen niet uitkomt, dan kunt u aankloppen bij de Geschillencommissie Recreatie. Hoe te handelen kunt u lezen in deze voorwaarden. 

Annuleren 
Vaak reserveert u uw vakantie of verblijf van tevoren om teleurstelling te voorkomen. De RECRON-voorwaarden bieden een annuleringsregeling. Lees deze regeling goed en aarzel niet nadere informatie te vragen of een aanvullende en volledige annuleringsverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld bij het recreatiebedrijf waar u wilt reserveren. 

Regels omtrent het verblijf 
De RECRON-voorwaarden zijn op alle bij RECRON aangesloten bedrijven hetzelfde. Let dus op het logo (het vogeltje) of vraag of het recreatiebedrijf van uw keuze bij RECRON is aangesloten. De meeste RECRON-bedrijven hebben echter wel eigen regels omtrent het verblijf op het recreatiebedrijf. De ondernemer zal u hiervan vooraf in kennis stellen en deze schriftelijke voorwaarden overhandigen. Mocht dit onverhoopt achterwege blijven, vraagt u er dan naar. Het kan voor u belangrijk zijn. 

Overheid 
Net als bij u thuis zijn er ook regels van de overheid. Bij het opstellen van de RECRONvoorwaarden is hiermee rekening gehouden. Toch veranderen deze regels of komen er nieuwe regels, waar u en de ondernemer zich aan moeten houden. De ondernemer zal u hiervan zoveel mogelijk (schriftelijk) op de hoogte houden. 

Artikel 11 lid 1 separaat paraferen 
De overeenkomst die u wordt voorgelegd, dient u te tekenen. Om uw aandacht speciaal op artikel 11 lid 1 te vestigen verzoeken wij u dringend dit artikel te paraferen. 

Heeft u na het doorlezen van alle informatie nog vragen, vraagt u dan om een toelichting. 
De recreatieondernemer en zijn medewerkers staan u graag te woord. 
Overal waar 'hij' wordt gebruikt, kan ook 'zij' worden bedoeld. 

 Deze RECRON-voorwaarden zijn stand gekomen, in overleg met de Consumentenbond en de ANWB, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de SociaalEconomische Raad en zijn in werking getreden per 1 juli 2016.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, tenthuisje en dergelijke; plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel; seizoenplaats: een plaats die beschikbaar is voor een kampeermiddel voor een periode van tenminste drie maanden en ten hoogste acht maanden; ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt; recreant: eigenaar van het kampeermiddel, waarover met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangegaan is; mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en); derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en); overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de seizoenplaats; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is; aansluitkosten: eenmalige kosten voor de aansluiting en/of toegang tot het gebruik van het kampeermiddel op de reeds bestaande nutsvoorzieningen; kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf; informatie: schriftelijke of electronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf; geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te 's-Gravenhage, samengesteld door ANWB/ Consumentenbond/RECRON; annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant, vóór de ingangsdatum van het verblijf. een geschil als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost 

ARTIKEL 2 - INHOUD OVEREENKOMST 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant de overeengekomen plaats ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type voor de aangegeven personen te plaatsen. 2. Het is de recreant niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer, aan het kampeermiddel, zoals omschreven in de overeenkomst, wijzigingen aan te brengen waardoor dit niet meer verplaatsbaar wordt. 3. De recreant mag bij vervanging alleen een kampeermiddel van dezelfde aard of soort plaatsen, tenzij anders is overeengekomen. 4. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend. 5. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren. 6. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en) en/of 5 derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven. 7. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met de RECRON-voorwaarden gelden de RECRON-voorwaarden. Dit laat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken, waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken. 8. De ondernemer gaat er van uit dat de recreant met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat. 

ARTIKEL 3 - DUUR EN AFLOOP VAN DE OVEREENKOMST De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist. 

ARTIKEL 4 - PRIJS EN PRIJSWIJZIGING 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld. 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst. 3. De ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst eventueel verschuldigde eenmalige kosten van een aansluiting op het terreinleidingennet (gas, water, elektra, riool, kabel etc.) schriftelijk bekend maken. Aansluitkosten worden bij de beëindiging van de overeenkomst niet gerestitueerd. 

ARTIKEL 5 - BETALING 1. De recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen. 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en conform artikel 10 lid 2 de plaats te ontruimen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 3. Na de schriftelijke aanmaning komen ten laste van de recreant de door de ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten conform de op dat moment geldende wettelijke staffel en de wettelijke rente over de te vorderen som. De ondernemer kan in het voordeel van de consument afwijken van deze wettelijke normen. 

ARTIKEL 6 - ANNULERING 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt: - bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs; - bij annulering binnen twee tot drie maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs; - bij annulering binnen één tot twee maanden voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs; - bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs; - bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. 6 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. 

ARTIKEL 7 - GEBRUIK DOOR DERDEN 1. Gebruik en/of overname door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd. 

ARTIKEL 8 - VOORTIJDIG VERTREK VAN DE RECREANT De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd. 

ARTIKEL 9 - TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE ONDERNEMER EN ONTRUIMING BIJ EEN TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN/OF ONRECHTMATIGE DAAD 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet; b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft; c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt; d. Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet. 2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten. 3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen, dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 24 uur. 4. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig artikel 10 lid 2. 5. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeen¬gekomen tarief te betalen. 

ARTIKEL 10 - ONTRUIMING 1. Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren. 2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van zeven dagen, ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. Eventuele stallingkosten, voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

ARTIKEL 11 - WET- EN REGELGEVING 1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. De recreant machtigt de ondernemer of diens als zodanig aangewezen vertegenwoordiger door het enkele ondertekenen van deze overeenkomst om zich de toegang te verschaffen tot het kampeermiddel van de recreant en om het kampeermiddel op deze eisen periodiek te controleren. Deze controle dient tevoren schriftelijk te worden aangekondigd door de ondernemer. 2. De ondernemer heeft de verplichting de bepalingen uit het EFCO Charter, genaamd 'Beheersing van externe risico's op kampeerbedrijven', na te leven. De inhoud van het Charter is te raadplegen op het openbaar toegankelijke deel van de RECRONsite (www.recron.nl). 3. LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. 4. Indien de recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften preventieve maatregelen dient te nemen - zoals het voor handen hebben van een goedgekeurd blusapparaat - dient de recreant deze voorschriften strikt na te leven. 

ARTIKEL 12 - ONDERHOUD EN AANLEG 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden. 2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden. 3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, tegelplateaus dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. 4. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel en van de in lid 3 genoemde voorzieningen. 5. De in lid 3 genoemde voorzieningen mogen pas geplaatst c.q. gewijzigd worden na schriftelijke toestemming van de ondernemer en dienen aan alle van overheidswege opgelegde eisen te voldoen. 

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren. 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht, dan wel deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant. 5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht. 8 6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend. 7. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen. 

ARTIKEL 14 - GESCHILLENREGELING 1. De recreant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie. 2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. 3. In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de recreant de klacht bij de ondernemer indiende schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de recreant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. 4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, dood of op de nietbetaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt. 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

ARTIKEL 15 - NAKOMINGSGARANTIE 
1. RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid tegenover de recreant, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie, overnemen onder de tussen RECRON en de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken afgesproken voorwaarden, indien de betreffende ondernemer deze niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. Zie www.recron.nl/nakaomingsgarantie 
2. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd, dan wordt de eventuele nakoming van het bindend advies opgeschort totdat de burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan. 
3. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de recreant een schriftelijk beroep daarop doet bij RECRON. 

ARTIKEL 16 - WIJZIGINGEN Wijzigingen in deze RECRON-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de consumentenorganisaties, in deze vertegenwoordigd door de ANWB en de Consumentenbond, tot stand komen.

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJKHEID 
1. De ondernemer is verplicht deze voorwaarden vanaf 15 juni 2016 op alle overeenkomsten van toepassing te verklaren. 
2. De ondernemer heeft de verplichting om deze voorwaarden aan de recreant te overhandigen of toe te zenden.