Recreatiepark Duinhoeve
Recreatiepark in Udenhout
Recreatiepark in Udenhout
Vakantiepark met zwembad
Recreatiepark in Udenhout
Glamping in Udenhout

Huishoudelijk reglement jaarplaatsen

 

Huishoudelijk reglement

jaarplaatsen

Recreatiepark Duinhoeve
 

                                                                                    

 

Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Recreatiepark Duinhoeve

 

Geachte gast,

Van harte welkom op Recreatiepark Duinhoeve. Wij hopen dat u een plezierige tijd zult hebben op ons recreatiepark. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om het u naar de zin te maken. Om het iedereen naar de zin te kunnen maken zijn er een aantal spelregels opgesteld, welke genoemd staan in dit huishoudelijk reglement.

Artikel 1        Definities

a)         kampeermiddel: stacaravan en chalet e.d.

b)         jaarplaats: een plaats die is ingericht om gedurende het gehele jaar een kampeermiddel te plaatsen, echter zonder dat er van een permanent verblijf sprake is.

c)         ondernemer: het bedrijf die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt.

d)         recreant: eigenaar van het kampeermiddel, waarover met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangegaan is.

e)         Recron-voorwaarden: Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen.

f)         inschrijfformulier jaarplaats

g)         huishoudelijk reglement: Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Recreatiepark

            Duinhoeve.

Op de jaarhuurovereenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 2        Van toepassing zijnde voorwaarden en reglementen

Op de jaarhuurovereenkomst zijn van toepassing onderstaand ‘Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Recreatiepark Duinhoeve’ en de ‘Recron-voorwaarden vaste plaatsen’. Door inschrijving als gast op onze camping, wordt u geacht op de hoogte te zijn van onze gedragsregels en u daar aan te houden.

Artikel 3        Duur overeenkomst

De overeenkomst geldt voor de duur van één jaar, van 1 januari tot en met 31 december. De overeenkomst wordt jaarlijks automatisch en stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd, indien de recreant de overeenkomst niet twee maanden vóór afloop van het kalenderjaar, dus vóór 1 november, schriftelijk opzegt (zie Recron-voorwaarden, art.3).

Artikel 4        Gebruiker overeenkomst

De overeenkomst is geldig voor de hoofdaanvrager en de personen die worden ingeschreven. Dit hoeven niet perse gezinsleden te zijn. Personen tot 2 jaar zijn gratis en dienen wel te worden ingeschreven. Van de personen die worden ingeschreven zijn de voorletters, achternaam, geslacht en geboortedatum bekend in de administratie. De

inschrijving is persoonsgebonden d.w.z. indien de ingeschreven persoon niet aanwezig is, geen andere personen daarvoor in de plaats kunnen verblijven zonder inschrijving als logé bij de receptie. Er dient een kopie van een geldig id kaart van de hoofdboeker in de administratie aanwezig te zijn.

Artikel 5        Naleven voorwaarden en reglementen

Op grond van de Recron-voorwaarden is de recreant verplicht het huishoudelijk reglement en de Recron-voorwaarden na te leven. Ook bezoekers en logés dienen zich te gedragen volgens de voorwaarden die gelden op Recreatiepark Duinhoeve (zie Recron-voorwaarden, art. 2.6).  

Artikel 6        Permanente bewoning

Permanente bewoning is niet toegestaan. De jaarplaats en het kampeermiddel mogen alleen voor recreatieve doeleinden gebruikt worden. Het kampeermiddel mag in de maanden november,  december, januari, februari en maart niet gebruikt worden voor overnachtingen, behalve tijdens de weekenden en schoolvakanties. Bij twijfel over het gebruik van het kampeermiddel behoudt de ondernemer zicht het recht voor, gedurende de periode van 1 november tot en met 31 maart, de energietoevoer af te sluiten (met uitzondering van de weekenden en vakantieperiodes). Indien u in de periode 1 november – april wilt verblijven buiten de weekenden en schoolvakanties, dient u schriftelijk toestemming te krijgen van de ondernemer. Recreant mag het adres van Recreatiepark Duinhoeve niet gebruiken als woonadres (inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie), alsook niet als vestigingsadres voor een bedrijf (inschrijving in het handelsregister). De recreant dient een woonadres op te geven bij de ondernemer en geen postbusadres. Indien de gast zich toch inschrijft op het adres van het recreatiepark wordt dit gezien als een overtreding van het verbod tot inschrijving en als een ernstige tekortkoming die de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.  De overeenkomst kan dan per direct worden opgezegd door de ondernemen.

Het is verboden de plaats en/of het vakantieverblijf te gebruiken dan wel in gebruik te geven voor bewoning of niet-recreatief gebruik. Bij constatering van bewoning of niet – recreatief gebruik zal de recreant een waarschuwing van de ondernemer krijgen. Geeft de recreant aan deze waarschuwing geen gehoor, dan wordt de overeenkomst met de recreant met onmiddellijke ingang beëindigd en kan de ondernemer per direct de toegang tot het terrein ontzeggen. Overtreding van het verbod wordt beschouwd als een ernstige tekortkoming die de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

Artikel 7        Gebruik voorzieningen

De recreant mag, al dan niet tegen betaling, gebruik maken van alle voorzieningen op Recreatiepark Duinhoeve.

De openingstijden van de diverse voorzieningen staan aangegeven op het informatiebord.

De ondernemer verzoekt de recreant die in het bezit is van eigen sanitaire voorzieningen in het kampeermiddel dringend geen gebruik te maken van de sanitairgebouwen, of het gebruik daarvan tot een minimum te beperken. De sanitairgebouwen zijn bestemd voor de toeristische gasten. De recreant kan vanaf 1 mei tot 1 september gebruik maken van het openlucht zwembad. Er is alleen toegang voor ingeschreven gasten. De regels die bij het zwembad worden bekendgemaakt, dienen door alle gasten te worden nageleefd. Het zwemmen in het zwembad is geheel op eigen risico. Er is geen (permanent) toezicht aanwezig. Kinderen die niet kunnen zwemmen en kinderen met bandjes, kurkjes e.d. hebben alleen toegang onder leiding van ouders en/of voogd (niet onder leiding van andere kinderen). In verband met de veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder op de kinderen te letten. Hardlopen bij en rondom het zwembad is, in verband met de veiligheid (gladheid), niet toegestaan. Het dragen van badkleding is verplicht (ook voor kleine kinderen) en topless zonnen is niet toegestaan. Fietsen, huisdieren, bommetjes, rubberen boten, glaswerk, voetballen is niet toegestaan. Duiken is ten strengste verboden. Toegebrachte schade aan eigendommen van het recreatiepark worden verhaald op de gast. Wangedrag wordt niet getolereerd. Er is camerabewaking aanwezig.

Artikel 8        Kosten

Recreant is voor de jaarplaats een jaarhuur verschuldigd. De jaarhuur bestaat o.a. uit een jaarhuur, incl. 4 personen, gedeeltelijk milieuheffingen en aansluiting op de centrale antenne installatie. De jaarhuur is gebaseerd op de grootte van de jaarplaats. Er wordt enkele keren per jaar een afrekening gemaakt voor verbruik van gas/water/elektraverbruik. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn door de recreant. De tarieven voor gas/water/elektra kunnen gedurende het jaar wijzigen. Dit heeft te maken met gewijzigde inkoopprijzen. In het gas/elektra/watertarief zit ook een vergoeding voor het vastrecht.

De elektra-aansluitingen zijn normaal gezekerd met 10 Ampère. Er kan dus maximaal 2200 Watt worden gebruikt. Indien de recreant een hoger amperage wenst, en indien dit mogelijk is, worden éénmalige aansluitkosten in rekening gebracht.   

De recreant mag de jaarhuur in twee gelijke termijnen voldoen, t.w. 50% van het totaalbedrag vóór 1 januari of bij het aangaan van de overeenkomst en 50% vóór 1 juni. 
In geval van te late betaling, ontvangt de recreant een brief met herinnerings- en rentekosten. Administratie-, incasso, portokosten en rente verbonden aan het innen van achterstallige betalingen zullen volledig in rekening worden gebracht bij de recreant. Indien recreant niet tijdig betaalt en ook geen gehoor geeft aan een schriftelijke aanmaning is de ondernemer bevoegd de overeenkomst op te zeggen (zie Recron-voorwaarden). 

De ondernemer heeft het recht de jaarhuur te verhogen (zie recronvoorwaarden, art. 4.5)

Artikel 9        Bezoekers en logés

Bezoekers (personen die overdag bij de recreant op bezoek komen en niet blijven overnachten) zijn bezoekersgeld verschuldigd en dienen zich te melden bij de receptie. Een bezoeker heeft geen recht op gebruik van het zwembad tenzij deze een vergoeding heeft betaald voor zwembadgebruik bij de receptie. Logés (personen die in het kampeermiddel van de recreant blijven overnachten) dienen zich te melden in de receptie, zich in te schrijven in het nachtregister en zijn, indien ouder dan 2 jaar, verplicht tot het betalen van overnachtingkosten (inclusief toeristenbelasting). Personen tot 2 jaar zijn gratis.

De recreant is aansprakelijk voor betaling van overnachtingkosten van vertrokken bezoekers en logés. De auto van bezoekers en logés dient op het centrale parkeerterrein geparkeerd te worden (tegen betaling). De recreant is verplicht er op toe te zien dat zijn bezoekers en logés het huishoudelijk reglement en de Recron-voorwaarden naleven.

Artikel 10      Onderverhuur

Onderverhuur is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod wordt beschouwd als een ernstige tekortkoming die de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt tenzij er een schriftelijke toestemming is gegeven door de directie.

Artikel 11      Stilte

Vanaf 23.00 tot 08.00 uur dient het stil te zijn.

Het geluid van tv, radio en andere mechanische muziek mag de gehele dag niet buiten het kampeermiddel of plaats te horen zijn.

Ook de slagboom is buiten gebruik tussen 23.00 – 08.00 uur in de periode

1 april – 1 oktober. Voor noodgevallen kan deze geopend worden door een medewerker van Duinhoeve. De slagboom bij de parkeerplaats is dag en nacht te gebruiken.

Artikel 12      Huisdieren

Het meenemen van max. 2 huisdieren per plaats is toegestaan. Ditzelfde geldt voor huisdieren van bezoekers en logé. De huisdieren dienen buiten de camping te worden uitgelaten. Indien er toch een ongelukje gebeurd, dient u dit zelf direct op te ruimen. Ook het sportveld, tuinafvalplaats en parkeerplaats zijn geen uitlaatplaats voor huisdieren! Op het recreatiepark dient het huisdier aangelijnd te zijn (m.u.v. uw eigen tuin). Andere kampeerders mogen geen overlast hebben van de aanwezigheid van uw huisdier.

Huisdieren zijn niet toegestaan in de sanitairgebouwen, zwembad, kinderparadijs en op andere plaatsen waar dit wordt aangegeven.

Artikel 13      Kampeermiddel

Op jaarplaatsen mogen alleen kampeermiddelen (zie definitie) geplaatst worden.

Artikel 14      Onderhouden jaarplaats, kampeermiddel en schuur

De ter beschikking gestelde jaarplaats, alsmede de omgeving hiervan en de te gebruiken voorzieningen, dienen door de huurder in schone en opgeruimde staat te worden gehouden (zie Recron-voorwaarden, art. 15). Tevens dient het kampeermiddel en eventueel bijbehorende schuur dusdanig te worden onderhouden dat het geheel een verzorgde indruk maakt en bijdraagt aan de sfeer en aanzicht van Recreatiepark Duinhoeve. Jaarlijks wordt de jaarplaats gecontroleerd. Indien het onderhoud niet voldoende is worden de bevindingen gerapporteerd aan de recreant. De beoordeling is geheel aan de ondernemer. Indien de ondernemer beoordeelt dat de jaarplaats, het kampeermiddel en/of schuur niet in schone en opgeruimde staat wordt gehouden, dient de recreant de jaarplaats, het kampeermiddel en/of de schuur ter hand te nemen. Geeft de recreant hieraan geen gehoor, dan zal de ondernemer de plaats, het kampeermiddel en/of de schuur onderhouden. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de recreant. De ondernemer is tevens bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien het kampeermiddel van de recreant in een zodanige slechte staat verkeert, dat de gevolgen van deze slechte staat voor het aanzien van het recreatiepark en de directe omgeving een opzegging rechtvaardigen (zie Recron-voorwaarden, art. 12). 

Artikel 15      Vervangen kampeermiddel

Voor het vervangen van een kampeermiddel is altijd overleg noodzakelijk met de ondernemer. Tevens dient de ondernemer toestemming te geven voor het nieuw te plaatsen kampeermiddel. De ondernemer bepaalt de locatie van het kampeermiddel op de jaarplaats.

Artikel 16      Transporteerbaar kampeermiddel

Het kampeermiddel dient transporteerbaar te blijven door gebruik te maken van het originele onderstel (zie Recron-voorwaardenart. 2.2).

Artikel 17      Schuur

Recreant mag op zijn plaats één schuur plaatsen. Voor vervanging of plaatsing van een schuur is altijd overleg noodzakelijk met de ondernemer (zie Recron-voorwaarden, art. 15). Tevens dient de ondernemer toestemming te geven voor de te plaatsen schuur. De schuur dient te voldoen aan de afmetingen en materialen die gesteld zijn door de ondernemer. De ondernemer bepaalt de locatie van de schuur op de jaarplaats.

Artikel 18      Olietanks

Het gebruik van stookolie is in welke vorm dan ook niet toegestaan.

Artikel 19      Zitplateau, opstap en verhoogd terras

Bij het aanleggen van zitplateaus, overdekte opstappen, verhoogd terras of andere aanpassingen bij de caravan dient toestemming te zijn verkregen van de ondernemer (zie Recron-voorwaarden, art. 15).       

 

Artikel 20      Hek, schutting

Het is niet toegestaan hekken of schuttingen te plaatsen of de plaats af te palen. Groene beplanting als afzetting van de plaats is wel toegestaan. Dit gaat altijd in overleg met de ondernemer. De ondernemer dient ook toestemming te geven indien de afzetting van de plaats veranderd wordt. Dit heeft o.a. te maken met landschappelijke inpassing en/of brandveiligheid.  

Artikel 21      Groot onderhoud kampeermiddel, plaats en schuur

Het is niet toegestaan om in de periode 1 mei t/m 1 september onderhoudswerkzaamheden te verrichten in de aard van timmeren, zagen, boren, schuren, schoonmaken met hogedrukspuit e.d.  Op andere dagen is het groot onderhoud toegestaan tussen 09.00 en 18.00 uur. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk met toestemming van de ondernemer.

Artikel 22      Jaarplaats; oppervlakte en wijzigen oppervlakte

De plaatsgrootte wordt als volgt door de ondernemer berekend: *breedte plaats: vanaf stam heg tot aan andere zijde stam van de heg. *Diepte plaats: vanaf stam heg tot aan andere zijde stam van de heg. Het is de recreant niet toegestaan om plaatsindelingen en plaatsgroottes zonder toestemming van de ondernemer te wijzigen.

Artikel 23      (Verantwoordelijkheid) nutsvoorzieningen

Na een aansluitpunt van een aansluiting is de recreant verantwoordelijk voor de storingen en/of werking van de betreffende aansluiting (water; direct na de watermeter in de waterput, elektra; direct na de perceelsgrens, gas; direct na de perceelsgrens, cai; direct na de perceelgrens). In het kampeermiddel dient een goed werkende aardlekschakelaar aanwezig te zijn. Hemelwater mag niet op het riool worden geloosd. 

Het door de recreant of derden zelf uitvoeren van veranderingen aan leidingen of aansluitingen, aangelegd door de ondernemer, is niet toegestaan. Tevens is het de recreant niet toegestaan het kampeermiddel aan- of af te sluiten van de nutsvoorzieningen.

Indien bij plaatsing van een schuurtje, aanleg van een tuin etc. door de recreant schade aan kabels, leidingen e.d. wordt veroorzaakt, komt het schadebedrag voor rekening van de recreant.  De ondernemer adviseert de recreant dringend ieder jaar de geiser, ketel, verwarming e.d. te laten controleren. Dit is voor de veiligheid van de recreant zelf en de veiligheid van zijn directe omgeving. Tevens is de recreant verplicht ervoor te zorgen dat het kampeermiddel te allen tijde aan de milieu- en veiligheidseisen voldoet. Indien er door de gemeente Tilburg veiligheidsvoorschriften gesteld worden, is de recreant verplicht deze strikt na te leven. De ondernemer is bevoegd de toegang tot het kampeermiddel te verbieden en de overeenkomst op te zeggen, indien het kampeermiddel van de recreant zich niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet (zie Recron-voorwaarden, art. 14). Voordat een stacaravan/chalet verkocht kan worden, dient men een recent ( niet ouder dan 6 maanden) bewijs/certificaat van goedkeuring te overleggen aan de ondernemen. De recreant dient op verzoek van de ondernemer een recent ( niet ouder dan 6 maanden) origineel bewijs van goedkeuring te overhandigen.
 

Artikel 24      Natuurbeheer

Over het gehele recreatiepark zijn er diverse beplantingsstroken aangelegd. Het beheer is in handen van de ondernemer. Het is de recreant niet toegestaan bomen of struiken te snoeien of te rooien, greppels te graven of enige wijzigingen aan te brengen in de begroeiing van het terrein (zie Recron-voorwaarden, art. 15). Alleen in overleg mag er gesnoeid worden in de periode van 1 september tot en met 1 mei . Het is niet toegestaan om bomen en/of planten te beschadigen of te verplaatsen. Het is tevens niet toegestaan om in bomen te spijkeren voor het bevestigen van materialen.

Artikel 25      Afrastering

Het is de recreant niet toegestaan om veranderingen aan te brengen in afrasteringen op en rondom de camping zoals deze door de ondernemer zijn aangebracht. 

Artikel 26      Auto, motor, slagboom, parkeren

Er mag één auto per plaats op het recreatiepark aanwezig zijn. Recreant mag deze bij de eigen plaats parkeren. Het is niet toegestaan de auto langs of op een verharde weg te parkeren. In geval van calamiteiten moeten nooddiensten te allen tijde alle bestemmingen op het recreatiepark kunnen bereiken. De auto mag ook op het centrale parkeerterrein geparkeerd worden.

Het is niet toegestaan om de auto als vervoermiddel op het recreatiepark te gebruiken. De recreant dient de auto te laten staan wanneer hij naar de horeca, receptie etc. gaat. 

Alle bestuurders van auto’s dienen zich te houden aan een maximum snelheid van 5 km/per uur. De Wegenverkeerswet 1994 is van toepassing op de camping. Hierop geldt slechts één uitzondering: fietsers en voetgangers hebben te allen tijde voorrang op auto’s.

Tussen 23.00 en 08.00 is er geen gemotoriseerd vervoer op het terrein toegestaan zonder toestemming van de ondernemer of medewerkers van het recreatiepark.. De slagbomen zijn gesloten tussen 23.00 en 08.00 uur. In noodgevallen kan de recreant het  recreatiepark verlaten door gebruik te maken van de intercom. De recreant ontvangt, tegen betaling van een 10 euro een slagboompas, welke strikt persoonlijk is. In geval van misbruik of het niet naleven van bovengenoemde voorwaarden kan de slagboompas van de recreant door de ondernemer geblokkeerd worden waardoor de auto geen toegang meer heeft tot het recreatiepark. Brommers, scooters en snorfietsen zijn slechts met uitgeschakelde motor op het recreatiepark toegestaan. Bussen, campers en vrachtwagens zijn op het recreatiepark  niet toegestaan zonder toestemming van de ondernemer. Deze vervoermiddelen dienen geparkeerd te worden op het centrale parkeerterrein. Het is niet toegestaan om de auto te wassen op het recreatiepark (wet bodembescherming).

Artikel 27       Centrale Antenne Installatie

Het aantal zenders van het centrale antennesysteem en de keuze van de zenders wordt bepaald door de ondernemer. Er wordt naar gestreefd om een zo optimaal mogelijk pakket te bieden tegen een redelijke prijs, daarbij rekening houdend met de wensen van de recreanten. Bij wijzigingen in het zenderaanbod of tariefstructuur zullen de werkelijke kosten worden doorberekend. Antennes of schotels zijn toegestaan met een max. hoogte van 3 m. boven het maaiveld.

Artikel 28       Afval

De recreant dient afval te scheiden. Bij de ingang van de parkeerplaats en receptie staan containers, waar de recreant in afgesloten zakken huisvuil in kan deponeren.   Plastic, glas-,  en  papierwerk kan in  andere containers  op de parkeerplaats worden gedeponeerd. Huisvuil kan dagelijks van 08.00 tot 21.00 uur in deze containers gedeponeerd worden. Huisvuil mag niet bij het kampeermiddel blijven staan, indien de recreant afwezig is .Grof vuil dient de recreant zelf af te voeren. Chemisch afval (als verfblikken, kwasten, accu’s etc.) alsook elektrische apparaten kunnen niet aangeboden worden. Dit dient de recreant altijd zelf af te voeren. Klein tuinafval (bladeren, gras etc.) kan de recreant deponeren op de composthoop. Lege batterijen kunnen, tijdens openingstijden van de receptie, ingeleverd worden in de receptie. Indien is geconstateerd dat afval in onjuiste containers is geworpen, zullen de extra kosten hiervoor in rekening gebracht worden bij de desbetreffende recreant. Het is niet toegestaan om puin, (tuin-)afval en ander materiaal in de grond te begraven ofwel te doen verdwijnen. Het is niet toegestaan om afval van het thuis- of werkadres mee te nemen en te lozen op Recreatiepark Duinhoeve.

Artikel 29      Noodgevallen

In geval van nood dient de recreant de medewerkers van Recreatiepark Duinhoeve te waarschuwen. De medewerkers/receptie is telefonisch bereikbaar (tel. 013-5111363), alsook door middel van de intercom (intercom is gesitueerd bij de entreedeur van de receptie). Voorkom paniek in geval van nood. 

 

Artikel 30      Brand

Recreant dient ter voorkoming van brand uiterst voorzichtig te zijn met vuur en het aansluiten van elektrische apparaten. Het gevaar van brand is, zeker in geval van aanhoudende droogte, groot. Het is daarom ten strengste verboden om een kampvuur of ander open vuur zoals vuurkorven aan te steken. Barbecuen is slechts toegestaan op een reguliere gasbarbecue, na toestemming van de ondernemer en na het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen (water of blusmiddelen binnen handbereik). Barbecuen rechtstreeks op de grond is niet toegestaan. In geval van aanhoudende droogte is barbecuen, in verband met de veiligheid, niet toegestaan. Voorkom paniek in geval van brand en waarschuw direct de medewerkers.

 

Artikel 31      Voetballen

Om schade aan transport- , kampeermiddelen en gebouwen te voorkomen, mag er op het recreatiepark niet gevoetbald worden behalve op het sportveld. .

Artikel 32      Vorstgevaar

In de winter dient recreant rekening te houden met vorstgevaar. De recreant wordt dringend geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen om kapot vriezen van de waterleiding, wc-pot e.d. te voorkomen. Bij schade kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden. Iedere recreant is zelf verantwoordelijk voor het correct winterklaar maken van zijn kampeermiddel.

Artikel 33      Sproeien

Tijdens droge perioden kan de ondernemer een sproeiverbod instellen. In die periodes is het de recreant niet toegestaan zijn tuin te sproeien.

Artikel 34      Handel drijven

Het te koop aanbieden of distribueren van diensten en/of goederen op Recreatiepark Duinhoeve  is niet toegestaan. Uitzondering zijn enkele evenementen waaraan een markt verbonden is.

Artikel 35      Drugs

Het gebruik, handelen of aanbieden van drugs is niet toegestaan op Recreatiepark Duinhoeve.

Artikel 36      Sanctie

De ondernemer behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst met directe ingang te beëindigen zonder voorafgaand te waarschuwen, indien men zich niet houdt aan het Wetboek van Strafrecht.

Artikel  37     (Beveilings)camera’s

Op diverse plaatsen zijn beveiligingscamera’s geplaatst voor uw en onze veiligheid.

Artikel 38      Aansluiting brancheorganisatie

Recreatiepark Duinhoeve is aangesloten bij de Recron, de brancheorganisatie van en voor recreatieondernemers in Nederland.

Artikel 39      Defecten en storingen

Van recreant wordt verwacht dat hij defecten of storingen aan terreininstallaties en algemene voorzieningen aan de ondernemer meldt.

Artikel 40      Klachten

Klachten dienen gemeld te worden bij de ondernemer. De ondernemer zal, indien dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, alles in het werk stellen om de klacht op te lossen. Indien klachten ontstaan door wetgeving, verordeningen of maatregelen van de overheid, kan Duinhoeve zich beroepen op een situatie van overmacht.

Artikel 41      Geschillen

Geschillen omtrent de uitvoering van dit huishoudelijk reglement en de Recron-voorwaarden vaste plaatsen kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie (zie Recron-voorwaarden, art. 17).

Artikel 42      (Kinder)zwembadjes

Het plaatsen van een kinderzwembadje op de jaarplaats met een rand hoger dan 30 cm is niet toegestaan. Het plaatsen van een kinderzwembadje op een openbaar veld (een veld dat voor alle recreanten toegankelijk is en dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde jaarplaats) is niet toegestaan. Het plaatsen van een kinderzwembadje op de jaarplaats die door de recreant is gehuurd, is toegestaan, mits daarbij te allen tijde een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het kinderzwembadje begeeft. De recreant is in dat geval te allen tijde verantwoordelijk voor iedereen die zich in of rondom het kinderzwembadje bevindt en voor al datgene dat er in het zwembad in het bijzijn van de recreant dan wel zijn afwezigheid gebeurt. ’s Avonds, ’s nachts en bij het verlaten van de jaarplaats dient het water uit het kinderzwembadje verwijderd te worden. 

Artikel            43       Aansprakelijkheid   

Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vermissing of schade door derden veroorzaakt.

Artikel 44      Beëindiging overeenkomst

Ondernemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst te beëindigen, wanneer recreant zich niet houdt aan de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden (huishoudelijk reglement, Recron-voorwaarden ) een en ander overeenkomstig de Recron-voorwaarden. Ook wanneer de recreant op enigerlei wijze de rustige sfeer negatief beïnvloedt of de goede naam van de ondernemer of diens bedrijf in gevaar brengt, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 45      Wijzigingsbeding

De ondernemer behoudt zich het recht voor het ‘Huishoudelijk reglement jaarplaatsen Recreatiepark Duinhoeve’ te wijzigen. De recreant zal tijdig op de hoogte gebracht worden van de gewijzigde voorwaarden. Indien het huishoudelijk reglement wordt gewijzigd, zal het nieuwste huishoudelijke reglement van toepassing zijn, waardoor de eerder uitgebrachte huishoudelijke reglementen niet meer rechtsgeldig zijn. Ook heeft de ondernemer het recht om een schriftelijke ontheffing van bepaalde artikelen toe te passen.

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1        Beëindiging overeenkomst, opruimen jaarplaats

De jaarhuurovereenkomst is strikt persoonlijk. In geval van verkoop is de jaarhuurovereenkomst niet over te dragen. De overeenkomst eindigt van rechtswege door verkoop. Na het beëindigen van de jaarhuurovereenkomst, om welke reden dan ook, dient de jaarplaats uiterlijk op 31 december leeg en volledig opgeruimd te worden opgeleverd door de recreant (zie Recron-voorwaarden, art. 13). Indien de jaarplaats niet leeg en volledig opgeruimd wordt opgeleverd, zal dit door Recreatiepark Duinhoeve gedaan worden. De hiermee gepaarde kosten zullen voor rekening komen van de recreant (zie Recron-voorwaarden, art. 13.3 en 13.4). Het kampeermiddel mag ook op de jaarplaats verkocht worden, mits voldaan wordt aan de verkoopvoorwaarden en met toestemming van de ondernemer.

Artikel 2        toestemming voor verkoop

De recreant krijgt de mogelijkheid het kampeermiddel met behoud van de jaarplaats te verkopen, mits hij voldoet aan de verkoopvoorwaarden en met toestemming van de ondernemer.

Artikel 3        Kennisgeving verkoop kampeermiddel

Indien de recreant over wil gaan tot verkoop van het kampeermiddel met behoud van de jaarplaats, dient hij de ondernemer schriftelijk in kennis te stellen. De ondernemer bepaalt of hij instemt met een verkoop van het kampeermiddel met behoud van de standplaats. Indien de recreant toestemming krijgt, ontvangt hij een schriftelijke toestemmingsverklaring onder de opschortende voorwaarde dat hij aan alle financiële verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan en de koper past binnen het beleid wat wordt gevoerd. Tevens kan de ondernemer bepalen of er aanpassingen aan de plaats, stacaravan, opberghuisje, beplanting, poortje of overige zaken dienen te worden verricht voordat een verkoop/overdracht  kan plaatsvinden. Duinhoeve hanteert een verkoopprocedure waarbij er diverse werkzaamheden worden verricht t.b.v. de verkoop.
Indien recreant gebruik maakt van een bemiddelaar dient deze vooraf geïnformeerd te worden over de voorwaarden en reglementen die gelden op Recreatiepark Duinhoeve. Tevens dient hij vooraf schriftelijk aan de ondernemer te verklaren bekend te zijn met de inhoud van deze regels en dat hij deze regels aan de potentiële koper ter hand zal stellen.

Artikel 4        Welstand kampeermiddel

Het kampeermiddel dient in goede en originele staat te verkeren en te voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde technische en wettelijke overheids- en veiligheidseisen. Van deze goede staat dient de verkoper een origineel bewijs te overhandigen aan de ondernemer. Eventuele mankementen dienen te worden gerepareerd. Tevens moet het kampeermiddel en de plaats voldoen aan het dan geldende huishoudelijk reglement en de Recron-voorwaarden behorend bij de overeenkomst. In de toestemmingsverklaring wordt eventueel vastgelegd welke mankementen, binnen welke termijn, hersteld dienen te worden en welke aanpassingen verricht moeten worden. Het kampeermiddel mag niet meer met behoud van de jaarplaats verkocht worden indien de dagwaarde € 4.500,- of lager bedraagt.

Artikel 5        Verkoopprijs kampeermiddel

De verkoopprijs van het kampeermiddel komt tot stand in overleg met de ondernemer. De verkoopprijs wordt gebaseerd op de kale waarde van het kampeermiddel vermeerderd met een redelijke vergoeding voor de inventaris en eventuele inrichting van de standplaats, waaronder terras en schuur. De recreant stelt een lijst op van eventueel over te nemen goederen en inventaris. De waarde van de grond en/of locatie mogen niet in de vraagprijs worden meegenomen. Bij blijvend verschil van mening over de verkoopprijs is de ANWB of een door de ANWB aangewezen erkend en deskundig taxatiebedrijf bevoegd het kampeermiddel te taxeren. De ondernemer dient geïnformeerd te worden over het feit dat het kampeermiddel getaxeerd wordt door de ANWB of een door de ANWB aangewezen erkend en deskundig taxatiebedrijf. Een kopie van het taxatierapport dient overhandigd te worden aan de ondernemer. De vastgestelde prijs door de ANWB of het door de ANWB aangewezen erkend of deskundig taxatiebedrijf is bindend. Indien de recreant het kampeermiddel niet door de ANWB of door de ANWB aangewezen erkend en deskundig taxatiebedrijf prijs wenst te verkopen, zal geen toestemming van de ondernemer volgen voor het verkopen van het kampeermiddel met behoud van de plaats.  

 

Artikel 6        Reclame

Op/aan het kampeermiddel/plaats mag geen aankondiging worden aangebracht van het feit dat het kampeermiddel te koop staat.

Artikel 7        Nieuwe koper

Ondernemer staat alleen een potentiële koper toe, nadat deze voorgesteld is aan de ondernemer. De ondernemer moet de mogelijkheid hebben na te gaan of de aspirant koper op de hoogte is van alle op het terrein geldende regels. Tevens moet de ondernemer de mogelijkheid hebben na te gaan of de aspirant koper als nieuwe recreant op Recreatiepark Duinhoeve toegelaten kan worden. De potentiële koper en diens mederecreanten zullen op het recreatiepark en binnen de doelgroep moeten passen en zullen zich er thuis moeten voelen. De nieuwe eigenaar en diens mederecreanten zullen zich moeten houden aan het geldende huishoudelijk reglement en de Recron-voorwaarden. Indien de potentiële koper voor de ondernemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, zal de verkoop met behoud van de jaarplaats geen doorgang vinden en vervalt de toestemming voor verkoop met behoud van jaarplaats.

Artikel 8        Inzage koopovereenkomst

Alvorens de koopovereenkomst definitief gesloten wordt, dient de ondernemer inzage te krijgen in en een kopie te ontvangen van de koopovereenkomst welke getekend wordt door de recreant en de koper. Het betreft immers een aankoop van een kampeermiddel plus het gebruik van een jaarplaats. Alleen de ondernemer kan toestaan een jaarplaats op Recreatiepark Duinhoeve in gebruik te nemen. 

 

Artikel 9        Administratiekosten

Voor het wisselen van de standplaatshuur zal ondernemer administratiekosten in rekening brengen. Deze kosten zullen door de verkopende recreant tijdens het ondertekenen van de jaarhuurovereenkomst betaald worden. Tevens dient er aan de ondernemer een vergoeding voor advertenties, vermelding op website en werkzaamheden die door de ondernemer of diens medewerkers zijn verricht een vergoeding te worden betaald. Deze vindt u in spelregels m.b.t. het te koop zetten van de caravan/chalet.   

 

Artikel 10      Plaatsing en aansluiting kampeermiddel
De ondernemer beslist in samenspraak met de recreant door wie het nieuwe kampeermiddel geplaatst wordt. De ondernemer kan bepalen bepaalde firma’s geen toestemming te verlenen tot het betreden van het terrein en het plaatsen van het kampeermiddel. Het aansluiten van het kampeermiddel op de nutsvoorzieningen gebeurt altijd door de erkend bedrijf danwel de ondernemer. De kosten voor het plaatsen en aansluiten van het kampeermiddel zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 11      Afsluiten en afslepen kampeermiddel

De recreant dient met de ondernemer een afspraak te maken wanneer het kampeermiddel van het recreatiepark verwijderd wordt. Het kampeermiddel wordt niet tijdens de vakantieperiodes verwijderd. Het kampeermiddel wordt door de ondernemer ontkoppelt van de nutsvoorzieningen. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de recreant.  De recreant dient er zelf voor te zorgen dat het kampeermiddel, op kosten van de recreant, tot de centrale parkeerplaats (bij de entree van de camping) gebracht. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die tijdens het vervoer wordt veroorzaakt. Schade die tijdens het transport wordt toegebracht aan eigendommen van de ondernemer wordt op de recreant verhaald.

Artikel  12     Inmeten jaarplaats

Zodra de toestemmingsverklaring voor verkoop getekend is, zal de jaarplaats ingemeten worden door de ondernemer. De nieuwe recreant is de jaarhuur verschuldigd voor de oppervlakte welke gemeten wordt op het moment van verkoop m.i.v. het nieuwe kalenderjaar.

Artikel  13. Energielabel

m.i.v. 1 januari 2024 is een energielabel verplicht voor accommodaties die groter zijn dan 50 m². de kosten die hiermee samenvallen zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 14. Wijzigingen wetgeving- regelgeving

Indien er wijzigingen zijn in wet- en regelgeving vanuit een overheid of andere instantie, is men verplicht aan de laatst wet- en regelgeving te voldoen

Artikel 15. Aantal m² verharding

Het aantal m² verharding d.m.v. plaatsen accommodatie, opberghuisje, veranda enz. of andere bestratingen is gebonden aan een maximum. U dient hiervoor overleg en toestemming van de ondernemer te krijgen.